Tüzük

Madde 1: Derneğin Kuruluşu, Adı ve Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde süt ve süt mamulleri, et ve et mamulleri ile gıda maddeleri üreten fabrika ve kurumların mensupları bu ana tüzükte yazılı hükümler dahilinde tüzel kişiliğe sahip “Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği” adı altında bir dernek kurmuşlardır. Derneğin Merkezi Ankara’ dadır.

Madde 2: Derneğin Amacı

I.AMAÇ

Türkiye’ de Süt, Et ve Gıda Sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak.


II.ÇALIŞMA KONULARI (Genel)

Türkiye içerisinde faaliyet gösteren Türk ve yabancı süt ve süt mamulleri, et ve et mamulleri, kanatlı, balık ve gıda maddeleri üreticilerine ve sanayicilerine mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, ülke hayvancılığının gelişmesine, halk sağlığına uygun ve dünya pazarlarında kalite, standart ve maliyet yönünden rekabet gücü üstün mamul üretimi hedefinin gerçekleştirilmesine, ülke içinde artan üretime yeterli talep yaratılmasına ve dış pazarlarda ihracat imkanları oluşturulmasına katkıda bulunmak, iç piyasada ve Türkiye’nin katılmış olduğu ortak pazarlardan veya dışından gerek üyeleri arasında gerekse üyelerine karşı yapılan ve yapılabilecek olan haksız rekabeti önlemek ve genel olarak üyelerinin ortak yararlarını korumak amacıyla hukuki takip dahil her türlü başvurularda bulunmak ve üyeleri  arasında dayanışmayı sağlamaktır.

III.ÇALIŞMA KONULARI (Özel)

A.  ANA STRATEJİLER

a) Süt, Et Hayvancılığı ile Gıda Sanayiinin gelişmesini teşvik edici alınması gerekli önlem ve tedbirleri tespit ve temine yönelik çalışma prensiplerini ilgili makamlara aktarmak, bu girişimlerin takipçisi olmak

b) Genel Tüketici haklarının organize bir biçimde korunması amacıyla nihai tüketiciye ulaşan gıda maddelerinin üretim standardını ve kalitesini tespit ve temine yönelik çalışma prensiplerini ilgili makamlara aktarmak, bu girişimlerin takipçisi olmak.

c) İç piyasalarda hammadde fiyat hareketlerini belirten bilgileri toplamak bu hususlarda ilgili rapor, dergi ve neşriyatı takip ederek uygulama ile ilgili prensip kararlarını tespit etmek.

d) Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara katılmak, bu çalışmalarda elde edilen bilgilere dayalı prensipler oluşturmak ve bu bağlamda derneğimizin üyesi sanayicileri bilinçlendirmek ve bu yöndeki uygulamaların özendirilmesini sağlamak.

B. TEKNİK DAYANIŞMA

a) Kuruluşların müşterek ihtiyaçlarının temini ve tedarikinde uygulanacak norm ve prensipleri tespit etmek.

b) Kuruluşların teknik, teknolojik ve işleme problemlerine çözüm getirecek tedbir ve çarelerin tespit ve tayinine çalışmak.

c) Yedek parça, yardımcı malzeme, makine , teçhizat ve malzemelerin sipariş ve imalatına esas teşkil eden spesifikasyon tespiti ve ithalatta kolaylık ve sürat sağlanmasına çalışmak.

d) Gerektiğinde teknik eleman tedarikinde ve eğitiminde yardımlaşmayı sağlamak.

e) Masrafların ve maliyetin asgariye indirilmesi konusunda araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını üyelerin istifadesine arzetmek.

f) Üretimin standartlarına uygun olmasını sağlayacak tedbirleri tespit ile bunları üyelerin istifadesine arzetmek, uyulmasını sağlamak ve standartların hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini temin etmek.

C. SÜT VE SÜT MAMÜLLERİ, ET VE ET MAMÜLLERİ, KANATLI, BALIK VE GIDA SANAYİİNİN GELİŞMESİ YÖNÜNDEN DAYANIŞMA:

a) Kuruluşların başlıca problemlerinin tespiti ile bunların halli zımmında resmi kuruluşlar nezdinde üyeler adına bir koordinasyon organı olarak faaliyette bulunmak.

b) Gerektiğinde kuruluşları arasında çıkacak anlaşmazlıklarda uzlaşmaya yardımcı olmak.

c) Süt ve süt mamulleri, et ve et mamulleri, kanatlı, balık ve gıda endüstrisine ait teknik ekonomik ve istatistiki bilgileri toplamak, bunlardan faydalanmak amacı ile dış ülkelerdeki benzer amaçlı dernek ve kuruluşlara mevzuat hükümleri dahilinde katılmak.

d) Süt ve süt mamulleri, et ve et mamulleri, kanatlı, balık ve gıda mamullerinin; depolama, dağıtım, tüketiciye intikali, maliyet ve satış fiyatlarının tespiti ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, resmi makamlarca yapılacak çalışmaların ve alınacak kararların, üyelerin zararına olmaması için tedbirler almak ve bu hususlarda ilgili makamları uyarmak.

D.İlgili komitelerde süt ve süt mamulü, et ve et mamulü, kanatlı, balık ve gıda maddeleri sanayicilerinin temsil edilmesini sağlamak üzere girişimlerde bulunmak

E. Resmi mercilerce Derneğe verilecek görevleri yerine getirmek.

F. Derneğin amaçlarına ulaşmasını sağlamak için gerektiğinde kazanç sağlamak gayesi olmayan sair faaliyetlerde bulunmak

G. Amaç ve faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından istifade ve toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler tertip etmek.

H. Üyeleri arasında haksız sayılabilecek rekabet hallerini önleyici tedbirler almak, üye olmayan kişilerin haksız rekabetine karşı üyelerine yardım etmek ve tavsiyelerde bulunmak

İ. İştigal alanı ile ilgili federasyonlara üye olmak 

Madde 3: Derneğin Kurucuları

Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, ikametgahları ve uyrukları aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı

Adresi

Uyruğu

Ayhan Öner        

Pınar Süt– Kemalpaşa Yolu Pınarbaşı İzmir      

T.C.

Beycan Tavus     

Pınar Süt – Müdafaa Cad. 10/11 Kızılay Ank.   

T.C.

Necati Fazıloğlu 

Yesütaş – Akyazı Adapazarı                        

T.C.

Mustafa Akdağ   

Yesütaş – Akyazı Adapazarı                           

T.C.

Abdullah Yücel 

Besan – Talatpaşa Bulv. 142/A Cebeci Ank.    

T.C.

Mehmet Uslu      

Besan – Talatpaşa Bulv. 142/A Cebeci Ank.     

T.C.

Doğan Vardarlı   

Tikveşli – Yaşa Cad. No:27 Kadıköy İst.           

T.C.

Adnan Vardarlı   

Tikveşli – Yaşa Cad. No:27 Kadıköy İst.           

T.C.

Kamuran Sertel   

Tekfen Holding- İdare Merkezi Kat:2 Levent İst.

T.C.

Cemil Atkay        

Tekfen Holding- İdare Merkezi Kat:2 Levent İst.

T.C.

Nurettin Soykan  

Soykan Süt – Hanımeli Sok. 26/4 Y.ŞehirAnk.  

T.C.

Yusuf İstanbulluoğlu

Soykan SütHanımeli Sok. 26/4 Y.ŞehirAnk.

T.C.

İbrahim Bayoğlu 

Disütaş – Setüstü 31/9 Kabataş İstanbul           

T.C.

Sabri Dermenci  

Disütaş – Setüstü 31/9 Kabataş İstanbul            

T.C.

 

Madde 4: Derneğe Üye Olmak, Üyelikten Çıkmak ve Çıkarılmak

Derneğin amaç ve çalışma konularını benimsemekle birlikte asil üyelik vasıflarını taşıyan ve kişisel yönden kanuni sakıncaları bulunmayan yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olmak istediklerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler. Üyeliğe kabul 30 gün içinde Yönetim Kurulunun salt çoğunluğu ile karara bağlanır ve bu karar yazılı olarak istek sahibine bildirilir. Üyeliğe kabul edilenler üye kayıt defterine işlenir. Üyelikten ayrılma serbesttir. Dileyen üye isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığı’ na yazılı olarak bildirir. Ayrılmak isteyen üye ayrılacağı tarihe kadar birikmiş tüm borçlarını ödemek ve taahhütlerini yerine getirmek mecburiyetindedir. SETBİR üyeliğinden ayrılma durumunda üyenin aidat borçları, üyenin ayrıldığı güne kadar olan aidat borçlarını kapsar. Aidat borçlarını ödemeyenlerin aidat borçları icra yolu ile kanuni faiz ve vekâlet ücretleri ile birlikte tahsil edilir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur. Aidat ve taahhüdünü yerine getirmeyen ve Yönetim Kurulu’ nun yazılı talebine rağmen ödememekte ısrar edenler, Derneğin Ana Tüzük Hükümlerine, amaç ve çalışma konularına bir defadan fazla uymadığı görülenler, yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim Kurulunun üyelikten çıkarma kararına karşı üye haklı sebepler ileri sürerek itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazlar Genel Kurulda görüşülür ve karara bağlanır. Üye olduktan sonra süt ve mamulleri, et ve et mamulleri, kanatlı, balık ve gıda mamulleri üreten fabrika ve kurumlarla ilişkisi kalmayanların veya üyeliğe kabulde mensubu bulundukları fabrika veya kurumları bilahare değiştirenlerin üyelik sıfatları kendiliğinden sona erer.

Madde 5: Üyelik Hakları

Dernek üyeleri ve mensup oldukları kuruluşlar eşit haklara sahiptirler. Çalışma sahasına giren her çeşit problemlerde dernekten eşit şartlar altında yardım ve tavsiye görürler.

Madde 6: Üyelik Görevleri

Derneğin görevlerini yerine getirmesi için üyeler ve mensup oldukları kuruluşlar bütün kuvvet ve imkanlarıyla Derneği desteklemek ve ortak yararlarının sağlanmasında her hususta yardımcı olmak mecburiyetindedirler. Üyeler ve mensup oldukları kuruluşlar Derneğin Ana Tüzüğüne riayetle mükellef olup, yetkili organların vereceği kararlara uymaya ve bu kararları yerine getirmeye mecburdur.

Madde 7: Asil Üye

Derneğin amaç ve iştigal konularını benimseyen ve bu konularda doğrudan ilgisi olan, bizzat iştigal eden veya Dernek iştigal konuları ile doğrudan ilgisi olmamasına rağmen sektörün gelişmesine veya ürünlerin tüketiciye ulaşmasına yardımcı olan yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerdir. Genel Kurul’ da oy kullanma,  yönetim ve denetim kurullarına seçilme hakkı vardır. Tüzel kişiliğin temsil usulü kanunun ilgili maddesince belirlenir. Asil üye aidat öder.

Madde 8: Onursal Üyelik

Madde-8/1-Asil üyelik şartlarına haiz olan yahut olmayan, ancak, derneğin amaç ve iştigal konularını benimseyen, derneğe bu yönüyle alaka gösteren, maddi ve manevi yönlerden derneğe ve dernek amacına yararlılıklar gösteren kişilere dernek yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilir.

Madde-8/2- Onursal üyeler istedikleri takdirde dernek aidatını ödeyebilirler, dernek organlarında görev alamazlar ve oy kullanamazlar.

Madde 9: Dernek ve Üst Kuruluşlara Üyelik

Dernek, Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında Dernek kurabilir, diğer Dernek ve üst kuruluşlara üye olabilir; uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt içinde ve yurtdışında şube açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir. Gerekli görülen yerlerde Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Yabancı dernekler, Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen koşullar kapsamında derneğe üye olarak kabul edilebilirler.

Madde 10: Derneğin Gelir Kaynakları

 1. a) Giriş aidatını ve kişi başına aylık aidatı belirlemeye, arttırmaya Genel Kurul veya onun vereceği yetkiler çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. b) Derneğin kültürel ve sosyal faaliyetlerinden sağlanan gelirler
 3. c) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
 4. d) Bağış, yardım ve vasiyetler,
 5. e) Dernek memalikinden elde edilen gelirler,
 6. f) Dernek yayın faaliyetlerinden sağlanan gelirler,
 7. g) Sair faaliyetler ve toplantı gelirleri.

Madde 11: Derneğin Organları

 Derneğin organları şunlardır:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu

Madde 12: Genel Kurul ve Toplantıları

 1. a) Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki tür toplantı yapabilir.
 2. b) Olağan Genel Kurul toplantılarının yılda bir kere Mart ayında yapılması zorunludur.
 3. c) Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’ nca çağırılır.
 4. d) Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulu’ nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu’ nca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’ u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, Sulh Hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 5. e) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 6. f) Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu ilde yapılır. 

Madde 13: Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ ne göre Genel Kurul’ a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 14: Toplantının Yapılış  Usulü ve Nisaplar

 1. a) Genel Kurul, Bu Kurul’ a katılmaya hakkı bulunan üyelerin yarısından fazlasının katılması ile toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulunca en az onbeş gün önceden yukarıda belirtilen usulde toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, derneğin yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 2. b) Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunca, en az 15 gün önceden yukarıda belirtilen usulde bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’ a katılan üyeler, Yönetim Kurul’ nca düzenlenen listelerdeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yukarıdaki (a) fıkrasında öngörülen yeterli çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’ na verilir.
 3. c) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 4. d) Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından istenen konuların gündeme alınması zorunludur

Madde 15: Genel Kurulun Görevleri

a)Derneğin çalışmalarına bütçe ve hesaplarına göre yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını incelemek ve kurulların ibraları hakkında karar vermek.

 1. b) Dernek organlarını seçmek.
 2. c) Yönetim Kurulu’ na çalışmaları hususunda direktif vermek.
 3. d) Sorumlulukları görülen hallerde yönetim kurullarını veya deneticileri azletmek, gerektiğinde haklarında kanuni takibat kararı almak.
 4. e) Taşınmaz malların alım ve satışı ve tasarrufu hakkında Yönetim Kurulu’ na yetki vermek.
 5. f) Dernek bütçesini, yönetim kurulları teklifine göre aynen veya değiştirerek tespit etmek.
 6. g) Dernek Tüzüğünü değiştirmek.
 7. h) Dernek Yönetim Kuruluna Genel Kurulu takip eden yıl başından geçerli olmak üzere aidat miktarlarını belirlemesi konusunda yetki vermek,
 8. i) Derneğin diğer dernek ve üst kuruluşlara katılması, ayrılması, uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek.
 9. j) Derneğin feshine karar vermek.
 10. k) Mevzuata ve tüzüğe göre Genel Kurul’ ca yapılması gereken diğer işleri ifa etmek.
 11. l) Yasaya ve Tüzüğe uygun vaki taleplere göre derneğin amaç ve çalışma alanına giren hususları görüşmek.
 12. m) Derneğin borçlanma usullerini belirleme konusunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

Madde 16: Yönetim Kurulu

a)Yönetim Kurulu 15 (On beş) asil ve 15 (On beş) yedek üyeden olmak üzere Genel Kurul’ca seçilir. Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin çağrılması zorunludur.

b)Yönetim Kurulu’ nun görev süresi iki yıldır.

 1. c) Üyelik sıfatı sona eren kişi Yönetim Kurulu üyesi ise hiçbir işleme lüzum kalmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.
 2. d) İki yıllık süresi içinde Genel Kurul’lar, Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile her zaman, kısmen veya tamamen değiştirebilir.
 3. e) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul’ u toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 4. f) Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul’ u takip eden 30 gün içinde Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadlarını, meslek ve adreslerini Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirine yazı ile bildirir.

Madde  17: Yönetim Kurulunda İş Bölümü

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerini takip eden 5 gün içerisinde kendi aralarında bir Başkan ve 4 Başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu toplam üye sayısının yarısının 1 fazlasının oluşumu ile toplanır. Yönetim Kurulu normal olarak iki ayda bir defa toplanır ve gündemindeki mevzular hakkında gerekli kararları alır. Başkanın veya 3 Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu adına Derneği, Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu Üyeleri içinden bir üye, sayman üye, bir üye de sekreter üye seçilir.

Madde 18: Yönetim Kurulunun Görevleri

 1. a) Genel Kurul kararlarına ve ana tüzüğe göre Derneğin gaye ve maksadının tahakkuku için faaliyette bulunmak, Derneği üçüncü şahıslara, resmi makamlara, mahkemelere ve üyelere karşı temsil etmek.
 2. b) Başkan tarafından hazırlanıp üyelere bildirilmiş bulunan ve Yönetim Kurulu üyelerinin biri tarafından teklif edilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak.
 3. c) Her takvim yılı sonunda envanterini çıkarmak, bu envantere dayanan bilançoyu ve gelir-gider hesapları ile yıllık çalışma raporunu ve yeni yıla ait bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurul’ a sunmak.
 4. d) Kanunlara ve ana tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya kendi nezareti altında Derneğin görevlilerine tutturmak.
 5. e) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına karar vermek, toplantı gündemini hazırlamak.
 6. f) Genel Kurul’ un verdiği yetki çerçevesi içinde gayrimenkul iktisap etmek, tasarruf etmek ve gereğinde satmak.
 7. g) Derneğin muamelatını yürütmek üzere tayin edilecek Genel Sekreter’ in ve Genel Sekreter’ e bağlı teşkilatın faaliyet tarzını, idaresini ve murakabesini yönetmeliklerle tespit etmek.
 8. h) Dernek üyeliği için başvurma, üyelikle ilgili diğer hususlar ve organların seçim yöntemlerini belirleyen Ana Yönetmeliği düzenlemek ve Genel Kurul’ un onayına sunmak.
 9. i) Genel Kurul’ca kabul edilen üye aidat miktarlarını belirlemesi konusunda yetki çerçevesinde yıllık aidatlarını belirlemek
 10. j) Personel ücretleri karşılığı tahsilat ve ihtiyaca göre personel tayin etmek.
 11. k) Genel Kurul tarafından verilen yetki ile Derneğin borçlanma esaslarını belirlemek,
  l) Derneğin diğer dernek ve üst kuruluşlara katılması, ayrılması, uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda Dernekler Kanunun ilgili maddesindeki hususları yerine getirmek suretiyle sağlamak.
 12. m) Derneğin faaliyetlerini daha etkin ve verimli kılmak için ihtiyaç halinde geçici veya sürekli çalışma grupları ile danışma kurulu oluşturmak

Madde 19: Denetleme Kurulu

a)Genel Kurul, kendi üyeleri arasından bir denetleme kurulu seçer.

b)Denetleme Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

c)Denetleme Kurulu’ nun süresi iki yıldır.

d)Bu kurul üyeleri (Denetçiler) dernek hesaplarını ve işlemlerini ayrı ayrı veya birlikte teftiş veya murakebe ederler ve vardıkları sonucu yazı ile Yönetim Kurulu’ na bildirirler.

e)Yıllık faaliyet devresi sonunda geçmiş devre hesapları hakkındaki raporu, Denetleme Kurulu müştereken hazırlar ve Genel Kurul’ a sunar.

f)Denetleme Kurulu, ayrıca Derneğin Yönetim Kurulu’ nca hazırlanarak Genel Kurul’ a sunulacak bir sonraki yıl bütçesi hakkındaki görüşlerini de Genel Kurul’ a duyurur.

g)Denetleme Kurulu üyeleri oyları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

h)Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve üyelerinin vazifelerine müdahale edemez, isteyecekleri Dernekle ilgili her türlü bilgiyi vermeye Dernek hesap ve defterlerini, vesaikini, mevcudatı, yazışmaları, kararları ibraza mecburdur. 

i) Dernek idaresinde yolsuzluk olduğu kanısına varan Denetleme Kurulu Yönetim Kurulundan olağanüstü toplantıya gidilmesini yazılı olarak talep eder.

Madde 20: Hesap Defterleri

Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’ nden tasdikli olması zorunludur

Madde 21: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 22: Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için Genel Kuruldan aldığı yetki ile yönetim kurulu tarafından borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 23: Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 24: Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 25: Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 7 asıl ve 7 yedek, denetim kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır. 

Madde 26: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şube üyelerinin tamamı genel merkez genel kuruluna katılır.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 27: Ana Tüzüğün Değiştirilmesi ve Bazı Kararların Nisabı

Ana Tüzük Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Ana Tüzük değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Madde 28: Derneğin Feshi

Derneğin feshi 5253 sayılı Dernekler Kanunu’ nun 15. Maddesi hükümlerine göre her zaman mümkündür.

Derneğe ait paralar, menkul ve gayrimenkul kıymetler hak ve alacaklar tasfiye muamelesi hitamında bir ilim müessesesine intikal eder. Bu ilim müessesesi Genel Kurulca tayin edilir. Fesih kararı ile birlikte Tasfiye muamelelerini yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anında derneğin safi mevcudunu tespit etmek için bir tasfiye heyeti kurulur. Tasfiye heyetini 3 kişiden ibaret olmak üzere Genel Kurul seçer. Tasfiye heyeti, tasfiye muamelelerini yaptıktan sonra, kalan bir mevcutlarını nakdi ve gayri nakdi kıymetlerini Genel Kurul tarafından gösterilen yerlere devreder. Devre ait evrakı düzenler, bununla birlikte fesih keyfiyetini beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.

Ana Tüzüğü İndirmek İçin Tıklayınız